Přeskočit na obsah

Návštěva České školní inspekce v MŠ Neurazy

Po nedávno distribuované tiskovině „Zprávy z obce“, nám do školkového života vstoupilo další nemilé překvapení v podobě anonymní stížnosti na pedagogický personál MŠ Neurazy a starostku obce Neurazy, která byla poslána na Českou školní inspekci (ČŠI) do Prahy.

Návštěva ČŠI byla pro nás všechny velmi povzbuzující a motivující k další práci. Už ze slov paní inspektorky i pana inspektora bylo zřejmé, že jsme je dokázali nejen přesvědčit ale i nadchnout naší prací, a když mluvím v množném čísle, mám na mysli nejen učitelky, ale i všechny přítomné děti. Inspektoři chválou nešetřili, a to byla skutečně příjemná změna, protože doposud, byť nás naše práce stále baví, byť jsou výsledky naší práce výborné podle slov nejen inspektorů, sklízíme často slova hanlivá, a to pouze od lidí, kteří naši práci ani hodnotit nemohou, protože ji nikdy neviděli, ani nezažili.

Pomluvy a lži z úst většinou neznámých anonymních pisatelů či řečníků z řad místních občanů se dostávají velmi cíleně a důsledně k mým kolegům ze školy, k našemu zřizovateli, zastupitelům obce Neurazy, ale i obce Žinkovy, občanům obcí Neuraz i Žinkov, ale především k rodičům našich školkových dětí. Velice si vážíme, milí rodiče, že i přesto nám s důvěrou dále svěřujete vaše děti. Je to pro nás to nejvýznamnější ocenění. Čelit neustálému tlaku, který je již skoro rok na vás i na nás vyvíjen, není vždy jednoduché. I přes veškerá neopodstatněná varování jste k nám, a já vím, že zpočátku s obavami, svoje děti přivedli, a za to vám patří naše velké poděkování. Za šanci, kterou jste nám dali.

Výsledky šetření stížnosti jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ i v kanceláři starostky obce Neurazy.

Přesto bych ráda zmínila několik závěrů ČŠI, které by vás mohly zajímat:

  • velké ocenění jsme dostali za uvedení do praxe vzdělávacího programu Začít spolu
  • chválen byl i náš přístup k dětem a přístup dětí k nám – starostlivý, pečující
  • velmi kladně bylo hodnoceno klima třídy – atmosféra ve školce
  • nové prostředí naší školky bylo inspektory oceněno několikrát

Na základě anonymní stížnosti byly prošetřovány tři oblasti:

  1. Vliv personálního obsazení mateřské školy na kvalitu předškolního vzdělávání

Cituji ze závěrů šetření ČŠI:

Kontrolou školního a třídního vzdělávacího programu, třídní knihy a neohlášenou hospitací ve třídě v průběhu dopoledního vzdělávacího bloku bylo zjištěno, že je pro děti připravován pestrý vzdělávací program, který vychází z kvalitního systému plánování vzdělávání. Učitelky (p. Kůsová a p. Čengeryová) zajistily vhodnou organizaci činností tak, aby děti pracovaly ve skupinách, ve dvojicích či samostatně. Zjištěna byla samostatnost dětí, jejich přiměřená reakce na pokyny učitelek, spolupráce, na odpovídající úrovni byly komunikativní dovednosti dětí vzhledem k jejich věkovým a mentálním možnostem. Velmi vhodně byl využíván prostor mateřské školy pro organizaci činností ve skupinách. Vypovídající hodnotu o průběhu vzdělávání mají záznamy v třídní knize a provádění evaluační činnosti. Děti byly vedeny k sebehodnocení, zařazovány byly prvky hodnocení formativního.“

ČŠI hodnotí stížnost jako nedůvodnou.

Tímto bych chtěla poděkovat i paní učitelce Kůsové za to, že odvádí výbornou práci, byť je učitelkou teprve chvíli, protože podle zprávy ČŠI – výsledku šetření stížnosti – je v naší školce ve smyslu kvality předškolního vzdělávání vše v naprostém pořádku.

2. Nekvalifikovaný personální zabezpečení předškolního vzdělávání

Cituji ze závěrů šetření ČŠI:

„Vzdělávání v mateřské škole zajišťuje ředitelka, která nemá příslušnou odbornou kvalifikaci a dosud nezahájila odpovídající studium. Učitelka působící v MŠ splňuje požadavky pro odbornou kvalifikaci předškolního pedagoga.“

ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou.

Přihlášku na ZČU FPE CŽV obor Učitelství pro mateřské školy mám již podanou.

V minulé době v naší školce byly děti vzdělávány zdravotní sestrou, kuchařkou, pošťačkou a studentkou práv bez jakékoliv dřívější pedagogické praxe…

3. Nevyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky mateřské školy

Cituji ze závěrů šetření ČŠI:

Ředitelka MŠ se zúčastnila výběrového řízení na místo ředitelky, které bylo ukončeno prvním kolem, protože zájemkyně nesplňovala požadavky pro odbornou způsobilost předškolního pedagoga. Jelikož se do výběrového řízení nepřihlásil žádný další zájemce, využil zřizovatel možnosti stanovené zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odstavec 10, který uvádí, že pokud nemá škola ředitele, může zřizovatel jmenovat ředitele školy na vedoucí pracovní místo bez konkurzního řízení na dobu určitou do doby jmenování ředitele podle odstavce 2.“

ČŠI hodnotí stížnost jako nedůvodnou.

může zřizovatel jmenovat ředitele školy… – moje jmenování proběhlo podle platné legislativy; skutečně mě do pozice právoplatné ředitelky školy, statutárního zástupce školy, odhlasovala Rada obce Neurazy, zřizovatel mě do funkce jmenoval, přesně podle výše uvedeného školského zákona.

Jsem přesvědčena o tom, že vím, která maminka měla potřebu požádat o pomoc ČŠI, a tak Vás, maminko, tímto vyzývám: „Přijďte si ke mně do ředitelny MŠ nebo do kanceláře starostky obce Neurazy přečíst zprávu ČŠI – výsledky šetření stížnosti.“ Vašemu dítěti bych velmi přála, anonymní maminko, aby mohlo jít do školky – mezi děti. Čas strávený v dětském kolektivu nelze ničím nahradit.

Velice mě mrzí, že je jméno paní starostky, paní Kůsové i moje v souvislosti s nesmyslnou kauzou MŠ Neurazy neustále vláčeno různými institucemi. Práci, kterou všechny v souvislosti s MŠ Neurazy odvádíme, je na výborné úrovni. Nejvíce mě však mrzí, že je pošpiněno i jméno naší školky, neprávem, a to má negativní vliv na samotnou školku, a to v mnoha aspektech.

S přáním pevného zdraví Lenka Čengeryová, ředitelka MŠ Neurazy